Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2019

majja
Reposted frombluuu bluuu
majja
Reposted frombluuu bluuu
majja
Reposted frombluuu bluuu
majja
majja
majja
Reposted frombluuu bluuu
majja
Reposted frombluuu bluuu
majja
Reposted frombluuu bluuu

October 13 2018

majja
Reposted frombluuu bluuu
majja
Reposted frombluuu bluuu
majja

October 12 2018

majja
majja
Reposted frombluuu bluuu
majja
Wszyscy snujemy fantazje, które ubarwiają życie.
— Charlaine Harris
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablueinsane blueinsane
majja
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
majja
9770 b717 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
majja
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
majja
9782 5582 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
majja
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaretro-girl retro-girl

April 20 2018

majja
2667 379e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl