Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

majja
2527 ac9b 390
majja
7180 4cbf 390
majja
majja
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak

August 15 2017

majja
majja
majja
majja
0329 0bd8 390
Reposted fromtaSowa taSowa viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
majja
4182 d42b 390
majja
majja
6692 7f05 390
majja
majja
5361 7ca7 390
majja
2944 f215 390
Reposted fromoutline outline viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
majja
1281 bcd0 390
majja
majja
majja
majja
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobrebopolskie dobrebopolskie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl