Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

majja
majja
majja
majja
0329 0bd8 390
Reposted fromtaSowa taSowa viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
majja
4182 d42b 390
majja
majja
6692 7f05 390
majja
majja
5361 7ca7 390
majja
2944 f215 390
Reposted fromoutline outline viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
majja
1281 bcd0 390
majja
majja
majja
majja
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobrebopolskie dobrebopolskie

July 08 2017

majja
4175 d937 390
majja
6719 2536 390
Reposted fromepidemic epidemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
majja
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viawrazliwa wrazliwa
majja
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl