Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

majja
2667 379e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
majja
1990 b817 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
majja
3458 b81c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
majja
6404 2915 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
majja
Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami, " Przygoda z Owcą"
Reposted fromvictorian victorian viaretro-girl retro-girl

December 23 2017

majja
1488 b7c9 390
Reposted fromsilence89 silence89
majja
majja
3531 714e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
majja
majja
4205 1bc9 390
Reposted fromslodziak slodziak viasilence89 silence89
majja
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viasilence89 silence89
majja
0215 402d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
6896 e4ec 390

croathia:

Christmas time in streets of Bremen, Germany by Nico (ig: eskimo)

Reposted fromhawke hawke viasilence89 silence89
majja
8601 0c19 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viasilence89 silence89
majja
majja

Fire in the Sky

majja
5195 967c 390
Reposted fromnyaako nyaako viamy-little-world my-little-world
majja
1101 91bd 390
Reposted frompesy pesy
majja
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy
majja
9675 70a5 390
Reposted frompesy pesy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl